Trang chủ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

 1. Chức năng:  

- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy và học tập đối với các trình độ đào tạo và hình thức đào tạo của nhà trường.

 2. Nhiệm vụ

- Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo.

- Xây dựng văn bản quản lý các trình độ và hình thức đào tạo của Nhà trường.

- Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình đào tạo;

- Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập;

- Quản lý quá trình và kết quả học tập;

- Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

- Quản lý cơ sở đào tạo chung;

- Các nhiệm vụ khác;

3. Cơ cấu tổ chức:

Ảnh: Cán bộ; chuyên viên Phòng Đào tạo

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A, Trường Đại học Thành Đô (Kim Chung, Hòa Đức, Hà Nội).
Tel: 0243.3861763, máy lẻ: 102

Nhân sự

Nhiệm vụ

Trưởng phòng

Phụ trách chung và chủ trì các mảng công việc:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường nghiên cứu và đề xuất với Hiệu trưởng về mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và hình thức đào tạo, cơ cấu ngành đào tạo;về tổ chức các chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.

- Chủ trì soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đào tạo.

Phó Trưởng phòng

Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình đào tạo:

- Hướng dẫn, tổ chức thẩm định hồ sơ mở ngành hoặc chương trình mới.

- Phối hợp cùng các Khoa tổ chức xây dựng mới và cải tiến các chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo của tất cả các ngành.

- Lập kế hoạch và tổ chức phối hợp với các Khoa lựa chọn giáo trình, chỉ đạo Thư viện lập kế hoạch bổ sung giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

- Tổ chức kiểm tra giám sát công tác giảng dạy và học tập của trường.

Soạn công văn và các báo cáo theo yêu cầu quản lý của Nhà trường cơ quan quản lý giáo dục đào tạo cấp trên;

- Tổng hợp dữ liệu về đào tạo và phối hợp với các đơn vị liên quan duyệt và tính khối lượng giảng dạy của giảng viên.

- Chủ trì tổ chức tổng kết các khóa học, tổ chức lễ khai giảng; bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo.

Chuyên viên phụ trách xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập hệ liên thông chính quy; Văn bằng 2- Xây dựng kế hoạch năm học; phối hợp với các Khoa, lập kế hoạch, tiến độ giảng dạy cho từng học kỳ.
- Công bố danh sách các lớp học phần theo tiến độ đào tạo.

- Xác lập thời khóa biểu, lịch thi và cấp phòng cho các lớp học.

- Tiếp nhận đơn và giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường; chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên.  Làm Quyết định bảo lưu, Quyết định học tiếp khi hết thời hạn bảo lưu;

- Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các Khoa chuẩn bị cho các đoàn sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

- Xét điều kiện nhận đồ án/khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; phối hợp với các Khoa để tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa.

Chuyên viên phụ trách xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập hệ chính quy

- Xây dựng kế hoạch năm học; phối hợp với các Khoa, lập kế hoạch, tiến độ giảng dạy cho từng học kỳ.
- Công bố danh sách các lớp học phần theo tiến độ đào tạo.

- Xác lập thời khóa biểu, lịch thi và cấp phòng cho các lớp học.

- Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các Khoa chuẩn bị cho các đoàn sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

- Xét điều kiện nhận đồ án/khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; phối hợp với các Khoa để tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa.

- Nhập lịch đổi giờ, bù giờ và quản lý các phòng học sử dụng chung, làm đầu mối xác nhận sử dụng phòng học phục vụ cho các hoạt động khác;

- Xác nhận tạm ngừng lịch học, tạm ngừng TKB, tạm ngừng giảng viên hàng ngày theo phần mềm quản lý;

Đề xuất bổ sung, sửa chữa, trang thiết bị của phòng học và Hội trường.

- Hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt theo đúng quy chế đào tạo.

 

Chuyên viên quản lý quá trình và kết quả học tập của sinh viên

 

- Thực hiện các quy trình cho sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp.

- Kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm của các đơn vị, giải quyết các đơn từ, yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên và của các đơn vị; tiếp nhận và lưu trữ bảng điểm gốc của tất cả các khoá, ngành đào tạo.

- Tổng hợp, xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ, thông báo trên mạng, in và gửi kết quả cho phụ huynh theo yêu cầu.

- Xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Cấp chứng nhận kết quả học tập: In, cấp các loại bảng ghi điểm; Cấp bảng điểm trích sao, chứng nhận tốt nghiệp theo yêu cầu của sinh viên và phụ huynh.

Chuyên viên phụ trách Thư viện Trường Đại học Thành Đô

 

- Tham mưu giúp giám Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối hệ thống tư liệu của thư viện;

 -  Bổ sung, phát triển nguồn tư liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường, thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viênNhà trường; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi với các thư viện khác;

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động; xây dựng các cơ sở dữ liệu;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

- Lập kế hoạch mua sắm các loại sách, báo chí theo yêu cầu của các đơn vị;

- Tổ chức, quản lý tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Báo cáo hoạt động hàng năm theo quy định và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao - Du lịch và thành phố Hà Nội.

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 51
Hôm nay: 1948
Hôm qua: 3075
Tổng cộng: 1987143