Trang chủ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Chức năng:  

 Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo các hệ đào tạo của Nhà trường.

 2. Nhiệm vụ: Phòng Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 2.1.Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo:

 Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong Trường nghiên cứu và đề xuất với Ban giám hiệu về các mục tiêu và định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo. 

2.2. Xây dựng văn bản quản lý đào tạo đại học, cao đẳng:

 Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc chuẩn bị để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo đại học.  

2.3. Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình đại học và cao đẳng:

 - Hướng dẫn, tổ chức thẩm định hồ sơ mở ngành hoặc chương trình mới.

- Chủ trì tổ chức xây dựng mới và cập nhật các chương trình đào tạo đại học (trừ một số chương trình đặc biệt có đơn vị quản lý riêng).

- Quản lý thống nhất khung chương trình đào tạo đại học của tất cả các ngành.

- Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng giáo trình mới, lựa chọn giáo trình, phối hợp với Thư viện lập kế hoạch mua giáo trình. 

2.4. Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy

 - Xây dựng kế hoạch năm học; phối hợp với các Khoa, lập kế hoạch, tiến độ giảng dạy cho từng học kỳ (trừ một số chương trình đặc biệt có đơn vị quản lý riêng).

- Công bố danh sách các lớp học phần theo tiến độ đào tạo.

- Xác lập thời khóa biểu cho các lớp học.

- Xác lập lịch thi cuối kỳ cho các lớp học.

- Soạn công văn, lập báo cáo theo yêu cầu quản lý;

- Làm Quyết định bảo lưu, Quyết định học tiếp khi hết thời hạn bảo lưu; 

2.5. Quản lý quá trình và kết quả học tập:

 - Thực hiện các quy trình cho sinh viên đăng ký học tập, đăng ký xét tốt nghiệp.

- Nhận bảng điểm gốc (sau khi các đơn vị nhập điểm vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung),

- Kiểm tra giám sát dữ liệu nhập điểm của các đơn vị, giải quyết các đơn từ, yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu điểm của sinh viên và của các đơn vị; lưu trữ bảng điểm gốc của tất cả các khoá, ngành đào tạo.

- Tổng hợp, xử lý kết quả học tập cuối mỗi học kỳ, thông báo trên mạng, in và gửi kết quả cho phụ huynh theo yêu cầu.

- Tiếp nhận đơn và giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường; chuẩn bị các quyết định liên quan tới quản lý quá trình học tập của sinh viên.

- Hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các Khoa chuẩn bị cho các đoàn sinh viên đi thực tập bên ngoài.

- Xét điều kiện nhận đồ án/khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp; phối hợp với các Khoa để tổ chức các hội đồng chấm tốt nghiệp, chấm thi cuối khóa; xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Cấp chứng nhận kết quả học tập, In, cấp các loại bảng ghi điểm. cấp bảng điểm trích sao, chứng nhận tốt nghiệp theo yêu cầu của sinh viên và phụ huynh.

- Chủ trì tổ chức tổng kết các khóa học, tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan duyệt và tính khối lượng giảng dạy của giảng viên.. 

2.6. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 - Lập báo cáo xin cấp các loại phôi bằng, chứng chỉ; quản lý sử dụng phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- In bằng, chứng chỉ tốt nghiệp, trình Hiệu trưởng ký các loại văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp thuộc hệ đào tạo tại Trường .

- Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, đưa công khai trên mạng; chứng nhận và xác nhận thông tin văn bằng, chứng chỉ;

- Nhận công văn đến, lưu công văn đi;

- Lưu giữ, quản lý hồ sơ sinh viên tốt nghiệp và hồ sơ lưu giữ về văn bằng, chứng chỉ;  

2.7. Quản lý cơ sở đào tạo chung:

 - Cấp phòng đảm bảo thời khoá biểu và các lịch thi, 

- Nhập lịch đổi giờ, bù giờ và quản lý các phòng học sử dụng chung, làm đầu mối xác nhận sử dụng phòng học phục vụ cho các hoạt động khác;

 - Xác nhận tạm ngừng lịch học, tạm ngừng TKB, tạm ngừng giảng viên hàng ngày theo phần mềm quản lý;

- Đề xuất bổ sung, sửa chữa, trang thiết bị của phòng học và Hội trường.

 2.8. Các nhiệm vụ khác

- Duy trì, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị liên quan khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (kể các hệ thống thông tin trên Web liên quan).

-Tham gia biên soạn và in quyển Lịch năm học và những ấn phẩm khác phục vụ công tác đào tạo đại học.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo:

  
 

 Phòng Đào tạo Trường Đại học Thành Đô nhiều năm liền là đơn vị lao động tiên tiến, xuất sắc của Nhà trường.

 

1

Description: http://phongdaotao.thanhdo.edu.vn/Resource/Upload/flash/ChanDUng/image005.png

TS. Đỗ Văn Tốn - Trưởng Phòng 

   Email:dvton@thanhdo.edu.vn

 

- Phụ trách chung; 

- Ký duyệt các văn bản trước khi trình ký; 

- Ký Bảng điểm, Giấy vào lớp, Lịch thi, TKB, các thông báo của Phòng Đào tạo; 

- Trực tiếp giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ 2.1, 2.2, 2.3.

2

Description: http://phongdaotao.thanhdo.edu.vn/Resource/Upload/flash/ChanDUng/image007.png

              ThS. Nguyễn Thuý Vân

Phó Trưởng Phòng 

Email: ntvan@thanhdo.edu.vn

- Quản lý đào tạo các lớp hệ: Liên thông, Cao đẳng nghề, liên kết đào tạo. 

- Lập các Báo cáo, các Quyết định;

 

3

 

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

- Quản lý đào tạo các lớp hệ: Chính quy  

- Đầu mối công bố Thời khóa biểu, lịch thi, ngừng học… theo nhiệm vụ 2.7. 

- Tiếp nhận đăng ký học lại, thi lại

4

Description: http://phongdaotao.thanhdo.edu.vn/Resource/Upload/flash/ChanDUng/image013.png

KS. Lê Thị Luyên

- Thực hiện nhiệm vụ 2.6.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Phòng

 

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, tầng 1 nhà A, Trường Đại học Thành Đô,
Kim Chung, Hòa Đức, Hà Nội.
Tel.: 0243.3861763, máy lẻ: 102. 207 

 

Đăng Nhập

Thông báo

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 73
Hôm qua: 1158
Tổng cộng: 1312413